හිඟන්නා Card Game (Higanna card game) How to play - c4gamingstudio.com

හිඟන්නා Card Game (Higanna card game) How to play

Nila & Sithu
Views: 6171
Like: 135
හිඟන්නා Card Game එක සෙල්ලම් කරන විදිහ සිංහලෙන් දැනගන්න.

8 Comments

  1. Meke rules waradi neda.? Wadi wena ratawaka ekama wanshen da danna ona? Nane

  2. Oy game eke thaaa rule ekak thiynwa ned …anthimt 2 vithrk ithiru wennth bhne

Leave a Reply

Your email address will not be published.